Herzing – Chương trình & Lịch học

HERZING – CHƯƠNG TRÌNH HỌC

→ Đăng ký tại đây trước ngày 10/02/2018
→ Hoàn thiện thủ tục nhập học trước ngày 24/02/2018

→ Thời gian nhập học 05/03/2018

 

 

Spring Semester 2018

Start Date End Date
2018 Spring 16-Week Period Entire 16-Week Period 1-8-18 4-25-18
 

1st 8-Week Period

Entire 8-Week Period 1-8-18 2-28-18
1st 4-Week Period 1-8-18 2-4-18
Martin Luther King Jr. Holiday 1-15-18 1-15-18
2nd 4-Week Period 2-5-18 2-28-18
 

2nd 8-Week Period

Entire 8-Week Period 3-5-18 4-25-18
3rd 4-Week Period 3-5-18 4-1-18
4th 4-Week Period 4-2-18 4-25-18
Break—Semester 4-26-18 5-6-18

Summer Semester 2018

Start Date End Date
2018 Summer 16-Week Period Entire 16-Week Period 5-7-18 8-28-18
 

1st 8-Week Period

Entire 8-Week Period 5-7-18 6-27-18
1st 4-Week Period 5-7-18 6-3-18
Memorial Day Holiday 5-28-18 5-28-18
2nd 4-Week Period 6-4-18 6-27-18
 

2nd 8-Week Period

Entire 8-Week Period 7-9-18 8-28-18
3rd 4-Week Period 7-9-18 8-5-18
4th 4-Week Period 8-6-18 8-28-18
Break—Semester 8-29-18 9-4-18

Fall Semester 2018

Start Date End Date
2018 Fall 16-Week Period Entire 16-Week Period 9-5-18 12-19-18
 

1st 8-Week Period

Entire 8-Week Period 9-5-18 10-24-18
1st 4-Week Period 9-5-18 9-30-18
2nd 4-Week Period 10-1-18 10-24-18
 

2nd 8-Week Period

Entire 8-Week Period 10-29-18 12-19-18
3rd 4-Week Period 10-29-18 11-25-18
Thanksgiving Holiday 11-22-18 11-23-18
4th 4-Week Period 11-26-18 12-19-18
Break—Semester 12-20-18 1-6-19