Học bổng Herzing

 

 

      HỌC BỔNG HERZING UNIVERSITY 

  • Herzing Academic

      Dựa trên điểm trung bình và kết quả mỗi học kỳ. Học kỳ đầu tiên sinh viên đạt học bổng phải có một tổng số 3,5 GPA từ bậc đại học. Tất cả các học bổng tái tạo sau đó được dựa trên GPA 3.0 hoặc cao hơn. Tất cả các học bổng học thuật đều có số tiền là $500 một học kỳ.

  • Herzing Launch

     20 sinh viên đầu tiên đăng ký vào chương trình MBA trực tuyến và bắt đầu lớp học vào ngày 5 tháng 9, sẽ nhận được một suất học bổng giảm 40% học kỳ đầu tiên. Dựa trên giả định rằng một sinh viên sẽ lấy 9 tín chỉ trong học kỳ, tổng số học bổng cho học kỳ đầu tiên sẽ là $ 2,412. Tất cả học bổng tái tạo là 40% cho 20 sinh viên đầu tiên trong mỗi học kỳ dựa trên GPA 3.0 hoặc cao hơn. 

  • Học bổng khởi động CMSG

     15 học sinh đầu tiên ghi danh vào chương trình MBA Herzing và bắt đầu lớp học vào ngày 5 tháng 9 sẽ nhận được học bổng giảm 10% học kỳ đầu tiên. Dựa trên giả định rằng một sinh viên sẽ lấy 9 tín chỉ trong học kỳ đầu tiên, tổng số học bổng cho học kỳ đầu tiên sẽ là $ 603.