Wilmington University

      Các chương trình nổi bật:

  • MBA 6000 – Organizational Theory and Ethical Leadership Principles

    Khóa học này giới thiệu sinh viên MBA với các nguyên tắc nền tảng của lý thuyết tổ chức, hành vi, và lãnh đạo với sự nhấn mạnh về thực hành đạo đức của lãnh đạo tổ chức. Nguyên tắc lý thuyết tổ chức được nghiên cứu bao gồm cấu trúc và thiết kế, văn hóa tổ chức, giao tiếp, động lực cá nhân và nhóm, làm việc theo nhóm và ra quyết định. Lý thuyết tổ chức và thiết kế được giới thiệu để hiểu việc thực hiện chính sách trong tổ chức. Các nguyên tắc, thực hành và phong cách lãnh đạo với sự nhấn mạnh về lãnh đạo đạo đức là một khái niệm quan trọng của khóa học. Sinh viên MBA sẽ chứng minh sự lưu loát trong các chủ đề này thông qua một loạt bài tập viết dựa trên nghiên cứu và thể hiện năng lực với phong cách APA trong các bài tập này. 3 tín chỉ.    

  • MBA 6100Managerial Accounting

   Khóa học này nhấn mạnh việc sử dụng dữ liệu kế toán trong quá trình ra quyết định quản lý và lập kế hoạch và kiểm soát các doanh nghiệp kinh doanh. Các chủ đề bao gồm phân tích chi phí-lợi nhuận, lập ngân sách, phân tích phương sai, lập ngân sách vốn và hạch toán trách nhiệm. 3 tín chỉ

  • MBA 6300 – Quantitative Business Analysis

   Khóa học này nghiên cứu việc áp dụng các phương pháp định lượng để phân tích kinh doanh và ra quyết định. Các chủ đề sẽ bao gồm số liệu thống kê xác suất và mô tả, xây dựng khảo sát, công cụ quản lý dự án, phương pháp dự báo và kiểm soát quy trình thống kê. 3 tín chỉ

  • MBA 6400 – Economic & Financial Environment of Business

   Mối quan hệ giữa tài chính và các ngành kinh tế khác được nghiên cứu. Việc xây dựng khung kinh tế vĩ mô và các khái niệm liên quan đến việc xác định sản lượng, việc làm và mức giá được xem xét. 3 tín chỉ

  • MBA 7200 – Financial Management

   Khóa học này phân tích sự tổng hợp chính sách tài chính thành một chiến lược lớn kết hợp mục đích và mục tiêu của tổ chức. Trọng tâm của khóa học là dựa trên tư duy hiện tại về định giá của công ty, quy trình ra quyết định đầu tư, chính sách tài chính và cổ tức, quản lý tài sản, chiến lược tài chính và lý thuyết danh mục đầu tư. 3 tín chỉ

  • MBA 7600 – Global Marketing Management

  Khóa học này phát triển một sự hiểu biết về việc áp dụng các nguyên tắc tiếp thị và kinh tế vi mô và quản lý các chức năng tiếp thị trên trường quốc tế. Khóa học này sẽ nhấn mạnh sự cần thiết cho các kế hoạch tiếp thị hiệu quả được phát triển từ phân tích kỹ lưỡng thị trường toàn cầu với sự chú ý đặc biệt đến sự khác biệt văn hóa, thách thức đạo đức, động lực địa chính trị, thách thức phân phối và thích ứng sản phẩm. 3 tín chỉ